Kasutustingimused

Lugupeetud Hobify.ee külastaja,

Registreerudes internetilehekülje www.hobify.ee (edaspidi: veebileht) kliendiks või tehes veebilehe kaudu kuulutuse või broneeringu soovi, sõlmite Te kliendilepingu Hobify OÜga (edaspidi: Hobify) ja kinnitate, et olete tutvunud ning nõustute ja kohustute täitma käesolevaid veebilehe kasutustingimusi (edaspidi: tingimused).
Tingimused on ühtlasi Teie ja Hobify vahel registreerumise lõpuleviimisega sõlmituks loetava kliendilepingu tingimused. Tingimused on kohustuslikud kõikidele veebilehe klientideks registreerinud isikutele, kes kasutavad Hobify teenuseid veebilehe vahendusel (edaspidi: klient). Tingimused reguleerivad klientide ja Hobify kui veebilehe omaniku ja haldaja vahel tekkivaid õigussuhteid.

I Mõisted

1.1. Hobify – Hobify OÜ, registrikood 14029243, asukoha aadressiga Vana-Rannamõisa tee 1d/6-5, Tallinn, Harju maakond, 13516, e-posti aadress: havefun@hobify.ee;
1.2. veebileht – www.hobify.ee, mis kuulub Hobifyle;
1.3. teenused – kõik Hobify poolt veebilehe vahendusel kliendile kasutamiseks võimaldatud teenused. Teenuse hulka ei kuulu esemete väljarentimine (s.o Hobify ei ole kuulutuse jõustumisel klientide vahel sõlmitava rendilepingu pooleks), lepingu täitmise tagamine ega eseme kasutusse võtmiseks või andmiseks kuulutuse avaldamine;
1.4. tingimused – käesolevad tingimused, mille alusel Hobify osutab klientidele teenuseid.
1.5. hinnakiri – veebilehel avaldatud andmed teenuste eest Hobifyle tasumisele kuuluvate hindade kohta;
1.6. kasutajad – kliendid ja teised veebilehte külastavad isikud;
1.7. klient – veebilehel registreerinud isik või isik, kes avaldab veebilehe vahendusel kuulutuse või broneeringu soovi;
1.8. rentnik – klient, kes võtab omanikult eseme kasutusse;
1.9. omanik – klient, kes annab rentnikule kasutamiseks eseme;
1.10. ese – asi, ese või seade või nende kogum, mille üks klient (omanik) annab teisele kliendile (rentnikule) tasu eest kasutada;
1.11. kuulutus – kliendi poolt veebilehel avaldatav teade vara rendile andmiseks;
1.12. broneeringu soov – kuulutuse alusel kliendi poolt veebilehel tehtav tahteavaldus eseme kasutusse (rendile) võtmiseks;
1.13. broneeringu kinnitus – eseme kasutusse (rendile) andmiseks omaniku poolt antav nõustumus;
1.14. rendileping – veebilehe vahendusel omaniku ja rentniku vahel sõlmitav leping, mille alusel omanik annab eseme tasu eest rentniku kasutusse;
1.15. turvaelemendid – ID-kaart, mobiil-ID või Hobify poolt kehtestatud korras kliendile võimaldatud unikaalne kasutajanimi, salasõna ja parool või paroolid, PIN-kalkulaator või muu sarnane vahend, mille abil kasutaja saab siseneda veebilehele kliendina ning mille kaudu Hobify kliendi identifitseerib;
1.16. konto – veebilehel ennast kliendiks registreerinud isikule Hobify poolt tähtajatult avatud konto, mille kaudu klient saab kasutada Hobify teenuseid.
1.17 üleandmise-vastuvõtmise akt – eseme üleandmisel/vastuvõtmisel kahes eksemplaris täidetav akt, kus fikseeritakse eseme puudused, iseärasused, rentimise eritingimused jms.
1.18 hinnakirjaga kehtestatud tasu (vahendustasu) teenuste eest – vastavalt hinnakirjale kehtestatud tasu Hobify teenuste eest, mis on 10% tehingu kogu summast.
1.19 Tellija – klient, kes tellib ürituse ja võtab sellest osa
1.20 Ürituse korraldaja – klient, kes korraldab üritusi tellijatele raha eest.

II Tingimused

2.1. Hobify annab kasutajatele tasuta külastamiseks veebilehe, mille vahendusel saavad kliendid avaldada kuulutusi esemete tasu eest kasutusse (rendile) andmiseks ja edastada broneeringu soove esemete tasu eest kasutusse (rendile) võtmiseks. Kuulutuste avaldamiseks, broneeringu soovide ja broneeringu kinnituste edastamiseks tuleb toimida vastavalt veebilehel kuvatud juhistele.
2.2. Broneeringu soov jõustub ja vastav omaniku ja rentniku vaheline rendileping loetakse sõlmituks hetkest, mil broneeringu kinnituses märgitud ja rentniku poolt makstud tasu laekub Hobify arvelduskontole või eseme üleandmisega juhul, kui see leiab aset enne broneeringu kinnituses märgitud tasu laekumist Hobify arvelduskontole. Broneeringu kinnituses märgitud tasu tuleb maksta broneeringu kinnituses märgitud tähtaja jooksul. Kuni rentnik ei tasu broneeringu kinnituses märgitud tasu selles märgitud tähtaja jooksul, broneeringu soov ei jõustu ja rendilepingut ei sõlmita. Rendilepingu tingimused on avaldatud veebilehelt alla laaditaval rendilepingu näidisel.
2.3. Kliendid avaldavad veebilehel kuulutusi, broneeringu soove ja kinnitusi ning sõlmivad veebilehe kaudu rendilepinguid omal vastutusel ja vabal tahtel ilma Hobify mõjutuseta, sekkumiseta ja vahenduseta vaatamata asjaolule, et seda tehakse Hobifyle kuuluval veebilehel. Kliendid on teadlikud kuulutuse avaldamisega ning broneeringu soovi ja/või broneeringu kinnituse edastamisega ning rendilepingu sõlmimisega seotud riskidest, tekkivatest õigustest ja kohustustest ning vastutavad omavahel sõlmitud rendilepingute täitmise eest iseseisvalt vastavalt lepingule ja seadusele.
2.4. Hobify tagab rentniku poolt tehtud makse üleandmise omanikule pärast eseme kasutamise lõppemist, pidades sellest kinni (jättes endale) hinnakirjaga kehtestatud tasu Hobify teenuste eest. Kalendrikuu jooksul kogunenud tasude summa kannab Hobify üle korraga omaniku arvelduskontole hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. (viieteistkümnendaks) kuupäevaks.
2.5. Hobify ei vastuta veebilehe abil sõlmitud rendilepingute järgsete omaniku ja rentniku vastastikuste kohustuste täitmise eest ega rendilepingute alusel kasutusse antud esemete kvaliteedi, kvantiteedi ega omaduste eest. Rendilepingu täitmise eest vastutavad üksteise ees selle poolteks olevad isikud. Hobify vastutab üksnes tema poolt klientidele veebilehe kasutamisega seoses pakutavate teenuste kohase osutamise eest. Veebilehe vahendusel sõlmitava rendilepingu vorm on koostatud võlaõigusseadusest (VÕS) lähtudes. Klient on kohustatud lugema rendilepingu tähelepanelikult läbi enne selle sõlmimist. Hobify ei vastuta ühelgi juhul klientide vahel sõlmitud rendilepingute sisu ega tingimuste eest. Klient, kes sõlmib veebilehe vahendusel rendilepingu, kinnitab ühtlasi, et on rendilepingu läbi lugenud, et rendileping on talle arusaadav ja vastab tema tegelikule tahtele ning et ta nõustub rendilepingu tingimustega.
2.6. Hobify ei vastuta kliendi poolt veebilehel avaldatava informatsiooni õigsuse ehk tegelikkusele vastavuse, täpsuse, täielikkuse jmt ega seaduslikkuse eest, kuid kohustub juhul, kui talle saab teatavaks, et veebilehel avaldatud informatsioon on eksitav või ebaõige, eemaldama veebilehelt sellise informatsiooni hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates teadasaamisest. Kui kasutaja teab või märkab, et veebilehel avaldatud informatsioon vastab eespool viidatud tunnustele, kohustub ta sellest viivitamata Hobifyle teatama.
2.7. Hobify ei vastuta ühegi kliendi ebameeldiva või seadusevastase käitumise eest nii kuulutuse avaldamisel, broneeringu soovi tegemisel kui lepingu sõlmimisel või täitmisel.
2.8. Hobify ei osale klientide vahel sõlmitud rendilepingutes poolena, ei võta vahendajana osa klientide vaheliste vaidluste lahendamisest ega tegele mitte ühelgi juhul, moel ega viisil võimalike klientide vaheliste erimeelsuste ja muude võimalike küsimuste lahendamisega. Hobify ei ole ühegi kliendi esindaja, nõustaja, agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.
2.9. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja Hobify vahel toimub elektroonilises vormis tingimustes või veebilehel avaldatud korras ja kontaktandmetel.
2.10. Veebilehe, selle ülesehituse ja sisuga seotud intellektuaalse omandi õigused (sh kuid mitte üksnes autoriõigused) kuuluvad Hobifyle.
2.11. Veebilehele esemete kohta autoriõigusega kaitstud teoseid (nt fotod, joonised, projektid vms) edastades annab klient Hobifyle tasuta üle nende teostega seotud autori kehtivad varalised õigused ajaks, mil klient vastavaid teoseid veebilehe vahendusel avalikult kättesaadavaks teeb. Hobifyle kuulub õigus kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.
2.12. Hobifyl on õigus igal ajal tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest teavitab Hobify kliente vastavasisulise teate saatmisega kliendi kontoga seotud e-posti aadressile ja kliendi konto kaudu.

III Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. teha veebilehel kõiki Hobify poolt võimaldatud tehinguid ja toiminguid omal vastutusel vastavalt tingimustele, veebilehel kuvatavatel juhistele ja seadusele ning kooskõlas heade tavade ja ühiskonnas üldiselt tunnustatud moraalinormidega;
3.1.2. saada teavet tema kontol tehtud tehingute ja toimingute kohta;
3.1.3. sulgeda oma konto tingimuste muudatustega mittenõustumise korral hiljemalt kolmekümne päeva jooksul arvates muudatustest teavitamisest. Kui klient ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, loetakse, et ta on tingimuste muudatustega nõustunud.
3.1.4. sulgeda oma konto igal ajal ning öelda sellega üles kliendi ja Hobify vaheline leping, millega muutuvad automaatselt sissenõutavaks kõik Hobify ja kliendi vastastikused nõuded, mis ei ole veel sissenõutavaks muutunud.
3.2. Klient kohustub:
3.2.1. esitama veebilehel kliendina registreerumisel enda kohta täielikke ja täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime ja isiku- või registrikoodiga ning esitama kehtiva e-posti aadressi ja muude sidevahendite õiged ja kehtivad andmed;
3.2.2. avaldama Hobifyle enda arvelduskonto numbri, millele Hobify saaks teha tingimustes sätestatud korras ülekandeid;
3.2.3. oma andmete muutumise korral teavitama sellest Hobify’d või muutma ise ära andmed oma kontol viivitamata, hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates andmete muutumisest;
3.2.4. mitte kasutama veebilehte ebaseaduslikeks tehingu(te)ks, pettus(t)eks vms;
3.2.5. esitama kuulutustes täielikku ja täielikult tõest ehk tegelikkusele vastavat informatsiooni ja andmeid esemete kohta, sealhulgas esemete omadusi ja seisundit adekvaatselt ning ammendavalt kirjeldavad andmed jms. Seejuures tuleb andmeid esitada broneeringu soovi tegemiseks ja rendilepingu sõlmimiseks piisava täpsusega ning ulatuses;
3.2.6. määrama kuulutuse avaldamisel või broneeringu soovi tegemisel hinna kujunemise alused;
3.2.7. mitte võimaldama oma kontot kasutada kolmandatel isikutel;
3.2.8. maksma Hobifyle teenuste eest hinnakirjas sätestatud tasu;
3.2.9. teavitama Hobifyd kõigist tema kontol tekkinud vigadest ja volitamata toimingutest ning tehingutest;
3.2.10. avaldama kuulutuse vaid eseme kohta, mille kasutusse andmiseks on tal olemas kehtiv õigus ja tagama kasutusse andmise õiguse kehtivuse ja olemasolu kogu kuulutuse kehtivuse perioodil;
3.2.11. tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt edastatud andmed (ükskõik missugune informatsioon):
3.2.11.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
3.2.11.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;
3.2.11.4. ei ole vastuolus õigusnormidega, heade kommetega ega ühiskonnas üldiselt tunnustatud moraalinormidega;
3.2.11.5. ei sisalda viirusi ja muid programme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi seadmetesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida nende normaalset funktsioneerimist või põhjustada nendes salvestatud andmete kahjustumise, kao või lubamatu kopeerimise, varguse vmt;
3.2.11.6. ei sisalda teiste isikute reklaami (sh viiteid veebilehtedele jne) ega otsest või kaudset üleskutset kasutada kolmandate isikute teenuseid, v.a Hobify kirjalikul nõusolekul;
3.2.12. hoidma veebilehe kasutamiseks antud turvaelemente nii, et need ei satuks volitamata kolmandate isikute kätte ega oleks nendele kättesaadavad;
3.2.13. informeerima Hobifyd koheselt kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;
3.2.14. informeerima Hobifyd koheselt veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute valdusse vms.
3.2.15. Kliendil ei ole lubatud muuta pärast broneeringu jõustumist kuulutuse, broneeringu soovi ega broneeringu kinnituse sisu, sh kuid mitte üksnes eseme kirjeldust ja selle kasutamise tingimusi jms. Muuta saab vaid kuulutust või broneeringu soovi, mille suhtes ei ole veel broneeringut jõustunud. Kliendil on lubatud kuulutust või broneeringu soovi pärast selle avaldamist või edastamist täiendada, parandada ja muuta, sh lisada pilte, selgitusi vms, kuid mitte tõsta hinda ega halvendada muid tingimusi.
3.2.16. Klient nõustub sellega, et sõlmitavate rendilepingute järgse tasu maksmine toimub igal juhul ja kohustuslikult rendilepingu järgse tasu kandmisega Hobify arvelduskontole, kus seda hoitakse kuni eseme rendiperioodi lõppemiseni.
3.2.17. Klient on kohustatud sõlmima rendilepingu veebilehe kaudu tingimustes sätestatud korras veebilehel avaldatud tingimustel.
3.2.18. Kliendi identifitseerimine veebilehel toimingute tegemisel toimub turvaelementide kaudu. Kui veebilehel toimingute tegemiseks kasutatakse turvaelemente, siis on Hobifyl igal juhul õigus eeldada, et toiminguid teeb klient.
3.2.19. Klient aktsepteerib, et kõik toimingud, mis on tehtud turvaelemente kasutades, kehtivad Hobify suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele (ja on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses), välja arvatud kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.
3.2.20. Klient on nõus informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel. Veebilehel kliendiks registreerumisel annab isik Hobifyle oma nõusoleku infovahetuseks e-posti teel krüpteerimata kujul või krüpteeritult juhul, kui krüpteeritud infovahetus on tehniliselt võimalik.
3.2.21. Klient nõustub, et tema teavitamine tingimuste muudatustest toimub e-posti teel ja kliendi kontole teate jätmisega. Klient nõustub, et ta loetakse olevat tingimuste muudatustest teavitatud, kui Hobify on edastanud e-kirja kliendi e-postiaadressile ja jätnud teate kliendi kontole, olenemata sellest, kas klient on teatega tutvunud või mitte.
3.2.22. Kooskõlas käibemaksuseaduse § 37 lõikega 6 annab klient käesolevaga Hobifyle oma nõusoleku väljastada arveid elektrooniliselt kliendi e-posti aadressile või kontole.
3.2.23. Hobifyl on õigus saata kliendile tasuta ringkirju, teenuste kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke.
3.2.24. Veebilehel kliendiks registreerumisega ja iga toimingu tegemisega veebilehel kinnitab klient, et:
3.2.24.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid;
3.2.24.2. ta täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;
3.2.24.3. ta on teadlik, et kõik veebilehe kaudu sõlmitavad rendilepingud toovad kliendile kaasa õigusi ja kohustusi ilma Hobify sekkumiseta, mõjutuseta ja vahenduseta ning rendilepingute poolteks olevad kliendid vastutavad üksteise ees rendilepingute täitmise eest täies ulatuses ja iseseisvalt;
3.2.24.4. ta on teadlik, et kuulutuse avaldamine, broneeringu soovi ja/või broneeringu kinnituse edastamine võib kaasa tuua siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab klient kohustuse rikkumise eest ning kahjustatud kliendil on õigus rakendada tema suhtes õiguskaitsevahendeid omal äranägemisel;
3.2.24.5. ta on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil endal ning Hobify ega teised kliendid ei deklareeri ega tasu makse ega täida muid kohustusi tema eest;
3.2.24.6. ta on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega (sh näiteks võivad sõnumid kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada jms), kuid Hobify ei vastuta selliste riskide realiseerumise eest;
3.2.24.7. ta saab aru ja aktsepteerib, et tingimustega nõustumisel kliendi ja Hobify vahel tekkinud õigussuhtes ei ole Hobify ega kliendi enda tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes selgesõnaliselt kirjas;
3.2.24.8. ta on teadlik asjaolust, et turvaelementide sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel reaalselt võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et Hobifyl ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna), kas veebilehte turvaelementide abil kasutav isik on klient, kliendi poolt volitatud või volitamata isik;
3.2.24.9. ta on nõus, et talle edastatakse reklaame, infot jms teavitusi, mille mittesaamise soovi korral on tal võimalus sellise materjali edastamine lõpetada vastavasisulise Hobifyle saadetava teatega;
3.2.24.10. ta on teadlik ja nõustub sellega, Hobifyl on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele ning rikkumata salastatuse kohustust, võib Hobify salvestada või töödelda oma andmebaasides, kliendisuhete või dokumendihalduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides klientide avaldatud üldise iseloomuga andmeid. Hobifyl võib samuti tekkida vajadus koguda, säilitada ja kasutada teavet kliendi või kliendi esindajate kohta, mis on vajalik kliendile teenuse osutamiseks, töökorralduslikel eesmärkidel (nt kontaktide andmebaasi haldamine, ajakohastamine ja kasutamine, jne) või sisemiste andmebaaside või kliendisuhete süsteemide haldamiseks või oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Klient võib igal hetkel vastava kirjaliku teatisega tühistada või piirata eelkirjeldatud andmete töötlemise õigust.
3.2.24.11. Hobifyl on õigus pidada rentniku poolt broneeringu kinnituse alusel Hobify arvelduskontole üle kantud rendilepingujärgsest tasust enda kasuks kinni (jätta endale) hinnakirjaga kehtestatud tasu teenuste eest ja kanda ülejäänud summa üle omaniku arvelduskontole tingimustes sätestatud korras.
3.2.25 Hobify keskkonda lisatud kuulutustele ja Hobify korraldatud reklaami kampaaniatele meedias ei ole lubatud sekkuda või lisada erinevaid kontaktandmeid ega viiteid mitte mingil kujul.

IV Hobify õigused ja kohustused

4.1. Lepinguvabaduse põhimõttel on Hobifyl õigus valida, kas ta lubab kasutajal end veebilehel kliendiks registreerida või mitte.
4.2. Hobifyl on õigus kehtestada hinnakirja ja teenuste osutamise tingimused ning neid igal ajal muuta.
4.3. Hobifyl on õigus omal äranägemisel ja valikul ette teatamata kas piirata või tühistada kliendi veebilehe kasutamisõigust, sh muuta veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda broneeringu soovi või kliendi konto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:
4.3.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kliendi kohustusi, sh ei ole tasunud Hobifyle teenuste eest või maksnud viiviseid või leppetrahvi kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga;
4.3.2. on esitanud kliendiks registreerumisel või veebilehe kasutamisel ebaõiget, eksitavat, ebatäpne vmt informatsiooni;
4.3.3. teadlikult ja tahtlikult levitab Hobify lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;
4.3.4. avaldab heade kommete või kehtivate õigusaktidega või ühiskonnas üldtunnustatud moraalinormidega vastuolus olevaid seisukohti, repliike, andmeid, pakkumisi jms;
4.3.5. õhutab veebilehe vahendusel vihkamist või esitab poliitilisi üleskutseid;
4.3.6. seab tahtlikult eesmärgiks lepingu täitmata jätmise või mittetäieliku täitmise;
4.3.7. on surnud;
4.3.8. konto sulgemist nõuab pädev riigiasutus või vastav kohustus tuleb kohtulahendist.
4.4. Kui kasutaja on kolmel järjestikusel korral turvaelemendid veebilehel valesti sisestanud, on Hobifyl õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele.
4.5. Hobifyl on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele, kui Hobifyle on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust veebilehte kasutada või kui veebilehe kasutamine võib olla seotud kliendi või kasutaja poolse pettusega või kui esineb muu tingimustes toodud blokeerimise alus.
4.6. Kui klient on saanud teiselt kliendilt kolm negatiivset kommentaari, on Hobifyl õigus ajutiselt peatada kliendi õigus pakkumiste tegemiseks. Kliendil on õigus vaidlustada konto kasutamisõiguse piiramine, saates vastavasisulise vaidlustuse Hobify e-posti aadressile. Hobify otsus vaidlustuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta on lõplik.
4.7. Hobify teavitab klienti e-posti teel tema konto sulgemisest või avaldab vastava teate, kui klient püüab oma kontole sisse logida. Hobify teatab kliendile pakkumise sulgemisest või muutmisest.
4.8. Hobifyl on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust ja kontrollima klientide ja kasutajate tehtud toimingute kooskõla seaduse ja tingimustega.
4.9. Hobifyl on õigus salvestada kliendi ükskõik mis viisil antud korraldusi.
4.10. Hobifyl on igal ajal õigustatud tegema veebilehe parema kasutamise huvides veebilehe piires andmete ümberpaigutusi klientide poolt sisestatud kuulutuste, broneeringu soovide ja kinnituste osas, muutmata sealjuures nende sisu.
4.11. Hobifyl on õigus nõuda ja saada kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale, sh pidada tingimustes sätestatud korras tasu enda kasuks kinni (jätta endale) rendilepingute järgsest tasust.
4.12. Hobifyl on õigus nõuda ja saada kliendilt viiviseid rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest ja leppetrahvi muude tingimuste rikkumise eest hinnakirjas sätestatud määras ja ulatuses, sh pidada vastavad summad enda kasuks kinni (jätta endale) rendilepingute järgsest tasust.
4.13. Teenuste eest Hobifyle tasumisele kuuluvad tasud, viivised ja leppetrahvid tuleb tasuda summas, määras ja ulatuses, mis on ette nähtud vastava kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkel kehtivas hinnakirjas.

V Isikuandmete töötlemine

5.1. Hobifyl on õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus andmeid, mida Hobify on saanud kliendilt veebilehe kasutajaks registreerumisel, veebilehe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kliendi kohta muul viisil veebilehe kasutamise teel (edaspidi: andmed).
5.2. Klient annab nõusoleku Hobifyle andmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda andmete töötlemise lõpetamist ja kogutud andmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
5.3. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et veebilehe kasutamisel salvestab Hobifyle informatsiooni, mida kasutaja või kliendi arvuti Hobifyle edastab.
5.4. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et Hobifyl on õigus kasutada „küpsiseid“ (cookies).
5.5. Kui see on tehniliselt võimalik ja pooled on selliselt eraldi kokku leppinud, kohustub Hobify kasutama info edastamiseks krüpteeritud andmesidelahendusi.
5.6. Hobify kogub ja salvestab andmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
5.7. Hobify kasutab andmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja isikustamiseks.
5.8. Hobify ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud tingimustes või seaduses sätestatud juhtudel.
5.9. Hobifyl on õigus kasutada andmeid ise ja anda neid üle Hobify poolt volitatud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.
5.10. Hobifyl on õigus tingimustes sätestatud juhul edastada andmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassofirmale, õigusabi osutajale jt) ja võlgnevuse tasumata jätmise korral enam kui 365 päeva avaldada võlglase andmed veebilehel.
5.11. Hobifyl ja eelmises tingimuste punktis nimetatud isikul on tingimustes sätestatud juhul õigus edastada andmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu näiteks AS Krediidiinfo jmt, kus võidakse andmeid töödelda krediidiotsuste langetamise ja/või isiku krediidivõimekuse hindamise eesmärgil ning kajastada vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
5.12. Hobifyl on õigus edastada kliendi andmeid teisele kliendile, kui eelnimetatud kliendid on pidanud läbirääkimisi või sõlminud omavahel rendilepingu.
5.13. Hobify ei vastuta, kui kliendi andmed saavad kolmandatele isikutele teatavaks Hobifyst endast mitteolenevatel asjaoludel ja põhjustel, sealhulgas kuid mitte üksnes kliendist tulenevatel või sõltuvatel asjaoludel.